general terms and conditions (in dutch only)

ALGEMENE VOORWAARDEN

van: CELLARRICH
de vennootschap onder firma V.O.F. Cellarrich Connexion,
gevestigd te (1013 JG) Amsterdam aan de Haarlemmerdijk 98 (KvK 33251490).


Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en aanbiedingen en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten die wij sluiten.
 2. De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de wederpartij accepteren wij niet.

Artikel 2: Offertes en prijsopgaven
 1. De door ons gemaakte offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Ons producten zijn exclusief en worden in kleine oplages geproduceerd. Ook moeten wij bij elke bestelling nagaan of de fabriek wel productiecapaciteit heeft en of de gewenste materiaalsoort wel verkrijgbaar is.
  Bovendien kan de prijs van het materiaal afwijken. Er komt daarom pas een definitieve overeenkomst tot stand nadat wij uw bestelling schriftelijk hebben bevestigd en u deze bevestiging voorzien van uw handtekening per post, fax of e-mail aan ons heeft geretourneerd.
 2. Soms blijkt -vooral met bijzonder leer- dat onze inkoopkosten behoorlijk veel hoger zijn dan gedacht. Daarom zijn offertes maar 14 dagen geldig en gelden offertes en prijsopgaven alleen voor de order die het betreft en dus niet voor toekomstige orders.
 3. Het komt wel eens voor bij langlopende orders dat als gevolg van tussentijdse prijsverhogingen bij onze leveranciers, onze inkoopprijs meer dan 10% hoger is dan op basis waarvan wij de prijzen hebben bepaald op de opdrachtbevestiging. In zulke gevallen mogen wij de prijs in uw opdrachtbevestiging met hetzelfde percentage verhogen. Wij zullen u daarvan natuurlijk direct op de hoogte stellen en geven u dan de keuze tussen het accepteren van die prijsverhoging of de koop ontbinden met betrekking tot de nog niet geleverde producten.
 4. De in een offerte of prijsopgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
 5. Tot slot kunnen wij niet aan offertes, prijsopgaven of bevestigingen gehouden worden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de order of prijsopgave een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Betaling
 1. Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling. Indien betaling ná levering is overeengekomen, moet de factuur betaald zijn binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  U kunt niet eigenhandig vermeende korting of creditnota’s aftrekken van het factuurbedrag of verrekenen. Ook is het u niet toegestaan betaling op te schorten omdat een andere leverantie naar uw mening niet voldoet aan hetgeen u verwachtte.
 2. Indien uw onderneming in liquidatie, surseance van betaling of faillissement verkeert zijn al onze vorderingen direct opeisbaar.
 3. Als u te laat bent met betalen dan komen alle kosten van onze advocaat voor uw rekening. De rechterlijke macht heeft daar een systeem voor geïntroduceerd en die kosten brengen we u in rekening. Bovendien bent u dan rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente.
 4. Als u de pro forma factuur in verband met de vooruitbetaling niet binnen de afgesproken tijd betaalt, annuleert u daarmee de levering en zullen wij helaas de kosten die wij hebben moeten maken en die verband houden met de annulering, op u verhalen.

Artikel 4: Levering
 1. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij u worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan u ter beschikking worden gesteld.
  Op dat moment gaat ook het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten op u over. Als u zelf het vervoer regelt is dat dus vanaf het moment dat ze worden ingeladen bij de fabriek of bij de winkel.  
 2. Als u de levering weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, kunnen wij de daaruit voortvloeiende kosten op u verhalen.

Artikel 5: Levertijd en deelleveringen
 1. Omdat wij afhankelijk zijn van een fabriek en van een leerleverancier zijn opgegeven levertijden uitsluitend ter indicatie. Ze zijn dus niet te beschouwen als fatale levertermijnen. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren. Als u het zelf allemaal te lang vindt duren en de indicatieve termijn is overschreden, kunt u ons een bericht sturen waarin u aangeeft dat als we nu niet binnen 14 dagen leveren, u de koop voor het (nog) niet geleverde deel wilt ontbinden. Als wij die termijn onverhoopt ook niet zouden halen, dan is de koop dus ontbonden voor dat deel van de levering en zullen wij eventuele vooruitbetalingen die op dat deel betrekking hebben aan u terugbetalen. In dat geval zullen wij echter niet gehouden zijn schadevergoeding aan u te betalen in het geval de ontbinding veroorzaakt wordt doordat onze toeleveranciers hun afspraken naar ons toe niet nakomen.
 2. Wij komen met u overeen dat wij de aan u verkochte producten in gedeelten mogen leveren en dat wij elk gedeelte afzonderlijk aan u mogen factureren.

Artikel 6: Garantie
 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde zaken geen ontwerp‑, materiaal‑ en fabricagefouten bevatten. Deze garantie verloopt voor bij de aflevering niet zichtbare gebreken na een jaar na aflevering. De garantie geldt niet voor ritssluitingen, sluitwerk, beslag, verkleuring door zonlicht en slijtage die als normaal kan worden beschouwd voor het materiaal van het product. De garantie geldt evenmin voor schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik van het product .
 2. Indien een product een ontwerp‑, materiaal‑ of fabrikagefout vertoont heeft u recht op herstel van de zaak. Wij zullen afhankelijk van het product en het gebrek er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. U heeft alleen recht op vervanging als herstel van het product niet mogelijk is.    

Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen
 1. Als u bij de levering zichtbare tekorten of beschadigingen kunt zien, moet u dat direct aan ons melden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering.
 2. Een product retour aan ons zenden zonder dat wij uw reclamatie hebben goedgekeurd geschiedt voor rekening en risico van u zelf.
 3. Als wij reclamaties hebben goedgekeurd zullen wij u een credit-nota zenden.
  Deze wordt zo veel mogelijk verrekend met  nog openstaande facturen van ons

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat u alle openstaande facturen heeft betaald. Ook die voor andere producten. Zo lang het eigendomsvoorbehoud op de producten rust mag u die producten alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. U bent niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Als u uw verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet nakomt ,of als wij op goede gronden vermoeden dat u uw betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen, dan zijn wij gerechtigd onze producten terug te halen. U belooft ons dat u ons hiervoor alle medewerking zult verschaffen.

Artikel 9: Monsters en afbeeldingen
Leer is en blijft een natuurproduct. Als wij u een monster of afbeelding tonen of verstrekken doen wij dat dan ook slechts bij wijze van aanduiding. Het materiaal van het product, de kleur of de exacte maten of fabriceringswijze kan altijd van het monster of de afbeelding afwijken.

Artikel 10: intellectuele/industriële eigendom .
Onze ontwerpen zijn van ons. Daar is geen misverstand over. Wij hebben ze zelf bedacht en daarom behoren alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van ontwerpen, afbeeldingen en modellen aan ons toe en dus niet aan u.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Natuurlijk zijn wij aansprakelijk voor schade die wij onverhoopt aan zouden richten.
Maar dit moet natuurlijk wel in verhouding staan tot onze risico’s en de marges die we maken. Daarom is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van het door ons geleverde product. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld de winst die u derft omdat u ons product niet kunt doorverkopen of omdat u elders duurder moet inkopen. En natuurlijk zijn wij niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door een overmacht situatie.  

Artikel 12: Overmacht
 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht of om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. Met overmacht bedoelen wij dat we niet kunnen leveren door omstandigheden waar wij geen directe invloed op hebben, ook al betreft het wellicht stagnatie bij toeleveranciers die wij zelf hebben uitgezocht of onze eigen transporteur. Ook bedoelen we hiermee stakingen in andere bedrijven dan bij ons, grondstoffen die opeens niet beschikbaar blijken, algemene vervoersproblemen, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen en zelfs storingen in communicatie netwerk en/of internetverbindingen of elektriciteitsproblemen.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is of langer duurt dan 30 dagen zijn wij én u bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13: Geschillen
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen (hetgeen natuurlijk onze voorkeur heeft), worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Maar als het ons beter uitkomt blijven wij bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of de toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.
2013v1